Saturday, July 23, 2016

15 Disturbing 9/11 Facts You'll Wish Weren't True
 پانزده واقعیت(فکت) نگران کننده از یازده سپتامبر 2001 که شما آرزو می کردید .درست نمیبود
https://www.youtube.com/watch?v=zbsZjW-m0x8
یازده دقیقه
**********************
 یکی دیگر از چندین و چند ویدئو و سخنرانی و ....که ثابت میکند واقعه 11  سپتامبر بزرگترین پرچم دروغین  قرن گذشته بوده ....ببینید و خود  نیز قضاوت کنید . 
پیمان پایدار

No comments:

Post a Comment