Friday, August 31, 2018

در دنیا دو نوع دزد وجود دارد !!

یک نوع دزدهای کوچک هستند که 
توسط پلیس دستگیر میشوند 
و نوع دیگر دزدان بزرگتر هستند که
 پلیس از آنها محافظت میکند
برتولت برشت
سخنانی از مری پینچوت مه یر 
Mary Pinchot Meyer:
معشوقه جان اف کندی 
President Kennedy's lover
سی و پنجمین رئیس جمهور جنایت پیشه  و زنباره یانکی امپریالیسم
ترجمه از: پیمان پایدار
===============================
"You poor innocent thing. You have no idea what you've gotten into. ... It's time you learned more. The guys who run things - I mean the guys who really run things in Washington - are very interested in psychology.


"شما آدم بیگناهی هستی . شما هیچ ایده ای ندارید که وارد چی شده اید ... وقت آن است که بیشتر بیاموزید. کسانی که امورات را می گردانند - منظورم این است کسانی که واقعا امورات را در واشنگتن می گردانند بسیار علاقه مند به روانشناسی هستند.

.. Until very recently control of American consciousness was a simple matter for the guys in charge. The radio and TV networks poured out conformity.


 تا همین اخیرا كنترل آگاهی/فهمو شعور آمريكائی ها برای کسانی که در قدرت هستند موضوعی ساده ای بود . شبکه های رادیو و تلویزیون لبریز بودند از متابعت/ مطابقت و همنوائی .

... You may not know that dissident organizations in academia are also controlled. The CIA creates the radical journals and student organizations and runs them with deep-cover agents." 

 شما ممکن است ندانید که سازمان های مخالف در دانشگاه همگی تحت کنترل هستند. سازمان سیا مجله های رادیکال و سازمان های دانشجویی را ایجاد می کند و آنها را توسط عوامل نفوذی خودش میگرداند. "


~ Mary Pinchot Meyer, President Kennedy's lover

Thursday, August 30, 2018 #Family_Conspiracy:#Honor_Killing_توطئه_خانوادگی: #قتل ناموسی# 
by #Phyllis_Chesler 
(New English Review Press, 348 pp., $28.75)
https://www.city-journal.org/html/honor-killing-and-Islam-15979.html

کتابی جدید گسترش رفتارهای شریر و تباهکارانه در غرب را سندیت میبخشد


Honor Killing and Islam

A new book documents the spread of a vicious practice into the West.
June 20, 2018
The Social Order

ترجمه از: پیمان پایدار
P
hyllis Chesler pioneered the study of violence against women in the late 1960s, concentrating on women living in North America and Europe. By 2003, she was writing about honor killings, based on newspaper accounts, Internet sources, interviews, and memoirs. She then embarked on a series of equally pioneering, meticulously researched, academic studies of honor killings in the West, but also in the Middle East and South Asia. These studies and over 90 articles on the same subject are collected for the first time in A Family Conspiracy: Honor Killing.

فلیس چسلر در اواخر دهه 1960 پیشگام مطالعات خشونت علیه زنان بود و تمرکزش بر زنان در شمال آمریکا و اروپا.  در سال 2003، او شروع به نوشتن در مورد قتل های ناموسی، بر اساس گزارش روزنامه ها، منابع اینترنتی، مصاحبه ها و خاطرات کرد. سپس ، به همان اندازه پیشگام، و تحقیقی دقیق،به مطالعات آکادمیک در مورد قتلهای ناموسی در غرب و همچنین در خاورمیانه و آسیای جنوبی پرداخت. این مطالعات و بیش از 90 مقاله در مورد همین موضوع برای اولین بار در کتاب توطئه خانوادگی: قتل ناموسی جمع آوری شده است.
Chesler carefully distinguishes honor killings from “plain and psychopathic homicides, serial killings, crimes of passion, revenge killings, and domestic violence.” An honor killing is the murder of girls and women by their families because of supposedly disgraceful acts perceived to have brought public shame. Honor killings are a family collaboration and even considered by their perpetrators to be legally justifiable acts of self-defense because the murdered girls’ dishonor is regarded as an aggressive act against their families. It demands a response.

چسلر به دقت تفاوت قائل میشود بین قتل های ناموسی با "قتل های ساده و روان پریشانه، قتل های سریالی/زنجیره ای، جنایات عاشقانه(از حسادت-م)، کشتار انتقام جویانه، و خشونت خانگی". قتل ناموسی کشتن دختران و زنان توسط خانواده های آنان است به خاطر اعمال ناهنجاری که به نظر می رسد شرم عمومی(خانوادگی-م) به ارمغان آورده است.  قتل های ناموسی یک همکاری خانوادگی است و حتی توسط مجرمین آنها  به عنوان اقدام  دفاع از خود از لحاظ قانونی قابل توجیه می باشد ، زیرا بی شرمی دختران مقتول به عنوان یک اقدام تهاجمی علیه خانواده هایشان محسوب می شود. نیازمند پاسخ هستند .
In her second of four in-depth studies first published in The Middle East Quarterly, Chesler looked at 172 incidents and 230 honor-killing victims. She gathered most of her information from English-language media around the world. “There were 100 victims murdered for honor in the West, including 33 in North America and 67 in Europe,” Chesler found. “There were 130 additional victims in the Muslim world. Most of the perpetrators were Muslims, as were their victims, and most of the victims were women.” Indeed, while Sikhs and Hindus do commit such murders, the honor killings in her study, both those in the West and in the rest of the world, are mainly Muslim-on-Muslim crimes.

در دومین چهار مطالعه عمیقی که اول در فصلنامه خاورمیانه منتشر شد، چسلر 172 مورد و 230 قربانی قتلهای ناموسی  را مورد بررسی قرار داد. او بیشتر اطلاعات خود را از رسانه های انگلیسی زبان در سراسر جهان جمع آوری کرد. چسلر "100 مورد قربانی به خاطر ناموس در غرب ، از جمله 33 تا در آمریکای شمالی و 67 تا در اروپا"،پیدا کرد. "در جهان اسلام  130 قربانی اضافی وجود داشت. اکثر مظنونان مسلمان بودند، همانطور قربانیان آنها ، و بیشتر قربانیان زنان بودند." در واقع، در حالی که سیک ها و هندوها نیز چنین قتل هایی را مرتکب می شوند، قتل های ناموسی در مطالعه او، هم در غرب و هم در سایر نقاط جهان، عمدتا جنایات مسلمان بر مسلمان است.
It is a measure of her intellectual integrity that Chesler goes where the data lead. Thus, her conclusion, based on the empirical evidence, is that “the origin of honor killings probably resides in shame-and-honor tribalism, not necessarily in a particular religion.” And she holds each religion—Islam, Hinduism, and Sikhism—responsible for failing to abolish, or trying to abolish, honor killing or femicide.

این نشانی از یکپارچگی فکری/ روشنفکرانه اوست که چسلر جایی میرود که داده ها منجر میشوند . بنابراین نتیجه گیری او، بر اساس شواهد تجربی، این است که "منشاء قتل های ناموسی احتمالا در شرم آوری و احترام قبیله ایست، نه لزوما در یک مذهب خاص." و او هر دینی، اسلام، هندوئیسم و سیکیسیم را مسئول شکست در لغو یا تلاش برای لغو، قتل ناموسی یا زنکشی میبیند.
But can Islam itself really have nothing to do with honor killings, even though Muslims have perpetuated the majority of such murders in the West? Yes, honor killings have also been found in various societies in the Balkans, the southern Mediterranean (Sicily, for example), and in India, but could these cultures not have learned from Islam, since they were all under Islamic domination for centuries? Further, how does one disentangle the supposed tribal components of honor killing from the religious ones?

اما آیا اسلام میتواند هیچ ارتباطی با قتلهای ناموسی نداشته باشد، حتی اگر مسلمانان اکثریت چنین قتلهایی را در غرب مرتکب شده باشند؟ بله، قتل های ناموسی همچنین در جوامع مختلف در بالکان، مدیترانه جنوبی (به عنوان مثال در سیسیل) و در هند یافت شده است، اما آیا این فرهنگ ها نمی توانسته اند از اسلام یاد گرفته باشند، چرا که آنها قرن ها تحت سلطه اسلام بودند؟ علاوه بر این، چگونه کسی  میتواند اجزای قبیله ای قتل را از عناصر مذهبی جدا کند؟
Surely, for example, Pakistani culture, saturated with Islam—a religion that undoubtedly treats women as inferior—could only develop a deeply misogynistic society that makes honor killing possible. Religious authorities do not condemn honor killings in Pakistan, a fact that makes the hope of abolition remote. The attitudes that make honor-killing possible are derived directly from Islamic teachings and are further reinforced by them. Muslim nations make similar arguments about clitorectomy and other anti-modern practices.

مطمئنا، به عنوان مثال، فرهنگ پاکستانی اشباع شده با اسلام - مذهبی است که بدون شک زنان را پائین تر/پست تر تلقی می کند- تنها می تواند یک جامعه عمیقا متنفر از زن ایجاد کند که باعث می شود قتل ناموسی صورت بگیرد. مقامات مذهبی قتل های ناموسی در پاکستان را محکوم نمی کنند، واقعیتی که امید از بین بردن را دور می کند. نگرش هایی که قتل ناموسی  را ممکن میسازد مستقیما از تعالیم اسلامی حاصل و توسط آنها تقویت می شود. ملل مسلمان در مورد ختنه زنان و سایر شیوه های ضد مدرن هم بحث های مشابهی میکنند .
Chesler has put her scholarship to good use by submitting “affidavits about honor killing in court cases where girls or women, in flight from being honor killed, were seeking political asylum or emancipation from their families.” She has rendered a great service in presenting the fruit of her sober research, which should be the starting point of any attempts to deal with this barbaric custom, whether Islamic or merely tribal. Chesler has contributed, and not for the first time, to the amelioration of the suffering of countless women.

چسلر فضیلت /تحقیقات  خود را  با استفاده از "تأییدیه های مربوط به قتل ناموسی در پرونده های دادگاه که دختران یا زنان در فرار از قتل ناموسی به دنبال پناهندگی سیاسی یا رهایی از خانواده هایشان بودند،"در راه خوبی بکار انداخته است. او با  میوه تحقیق و تفکرش خدمات عالی ای ارائه کرده است، که باید نقطه شروع هر تلاشی برای مقابله با این آداب وحشیانه باشد، چه اسلامی، و چه فقط قومی. چسلر کمک کرده است، و نه برای اولین بار، به بهبود بخشیدن رنج زنان بی شماری .
Photo by Spencer Platt/Getty Images

Injuries, Arrests as Israeli Occupation Demolishes Shop in Occupied east JerusalemIPNOT GLOBAL

https://ipnotglobal.wordpress.com/

Injuries, ARRESTS AS ISRAELI OCCUPATION DEMOLISHES SHOP IN OCCUPIED EAST JERUSALEM

  دستگیری و زخمی کردنها،  اشغالگرایان اسرائیلی خراب میکنند مغازه ای را  در اراضی اشغالی شرق اورشلیم 
On the morning of Wednesday, August 29th Israel’s occupation forces in occupied East Jerusalem’s Silwan neighborhood demolished a building housing a printing shop belonging to Ezz Samarin and injured at least 7 people according to different sources and arrested at least two, possibly three people.
As usual, Israeli occupation claimed that the building housing the printing shop would have been built without a permit from the occupation, which only grants 5 % of building permit petitions by Palestinians in the occupied East Jerusalem.
There were ongoing appeals in Israeli occupation court against the decisions not to grant a permit and to demolish the building. Two months ago the Siam family, which at least by that owned the building, was able to get a court order blocking demolition at the time.
Two of the arrested have been identified as Tareq Roweidi and Ezz Samarin. Some sources mention a third person being arrested. It’s unclear whether Ezz Samarin who was arrested is the same as the owner of the printing shop, as one source gives his comment after the demolition.
Sources give the number of injuries resulting from physical violence (‘severe beating’ in one news article) by the Israeli occupation forces’ members as 7-10 and two mentions three pregnant women being among them, while one also mentions children being injured.
Only one person, Mourad Samarin, is identified as being hospitalized as a result of an injury he suffered.
SOURCES:
.

Author: @IAmTheAntidote

We are a group of grassroots activists from all over the world. Palestine Unites Us. News about Palestine and supporters worldwide. FB https://t.co/FJDvx2kF9I

Wednesday, August 29, 2018

The Rich across the globe ثروتمندان در سرتاسر جهان


“The Rich across the globe have never been happier nor have they ever felt safer....they have local militarized police forces for protection, and most of the masses are content with crumbs, as long as they can find the remote, their phone, the food dish and watch sports.” 

ترجمه از: پیمان پایدار

" ثروتمندان در سرتاسر جهان هرگز اینقدر شادتر نبوده اند و هرگز اینقدر احساس
 امنیت نکرده اند..... آنها نیروهای پلیس 'نظامی' محلی(در آمریکا منظور میلیشیای نئونازی و در کشورهای دیگه گاردهای خصوصی-م) را برای حفاظت از خود دارند و بیشتر توده ها با خرده نانی راضی هستند همینکه بتوانند دستگاه تعویض کانال تلویزیون ("ریموت کنترل") را پیدا کنند، تلفن همراه در کنار دستشون باشه، ظرف غذائی هم داشته باشند و ورزش هم ببینند." 

Ian MacDonald

Same_Shit_Different_President# !!#همان #گه فقط رئیس جمهورش متفاوته!


دیوار_غربی_ اورشلیم_به_دلیل_ارتباط_آن_ با_کوه_معبد_"مقدس" است#

رئیس جمهورهای_آمریکا (بدون استثنی) اگر عرض ارادت به قلب صهیونیسم#

.جهانی نکنن فرداشون معلوم نخواهد بود

مرگ_بر_صهیونیسم_جهانی - مرگ بر #یانکی_امپریالیسم#

پیمان پایدار


استاد کسروی_ در باب_ تاریخچه_ شیعه گری - قسمت یکم# 

 #Bahram_Moshiriبهرام_مشیری#

https://www.youtube.com/watch?v=Q3pb8-2ehgQ
14:50

#آلن گارسیا دو بار رئیس جمهورchuponeo a Alan Garcia y del Castillo#

https://youtu.be/wJd2jWrEy8E
2:29
آلن گارسیا دو بار رئیس جمهور فاسد و جنایت پیشه پرو هست(1985-1980 و 2011-2006 )که با رشوه دادن به قضات- توسط قدیمی ترین حزب تاریخی اش(*) پرو- توانسته تا حالا از رفتن به زندان قسر در بره!!دراینجا با رو شدن یکی از آخرین فایلهای صوتی اش، با دوست هم حزبیش( 'دل کستی یو'- در پارلمان فقط پنج عضو دارن-از 130 تای کل اعضای مجلس ) گند کاریهاش برملا شده....حالا کی این موزی بی همه چیز گیر بیفته رو باید منتظر شد و دید.
(*)Apra(+)" این حزب در مکزیک در 7 ماه می 1924 توسط بنیانگذارش " ویکتور رئول ها یا دل آ توره" در تبعید تشکیل شددر آنزمان او فردی چپگرا و ضد امپریالیست بود.ولی وقتی بر گشت به پرو از اواخر دهه چهل قرن بیستم به راست درغلطید و حتی با راستترین جناح سیاسی آندوران با فردی ارتشی بنام "مانوئل اودری یا" ( جامعه نیمه فئودال آن وقت)  وحدت کرد...و عملا از اواخر دهه 50 به حزبی راستگرا تبدیل شد...هر چند با لفاظی های سوسیال دموکرات منشانه..... شاگرد مورد علاقه اش -همین آلن گارسیا مفسد- برای اولین بار حزبشان را  در 1980 بقدرت رساند. در آندوران از فعالیت مسلحانه گروهک مائویست "راه روشنائی" 5 سالی میگذشت....او دستور قتل عام چریکهای شورشی را در زندان (توسط نیروی دریائی) در18 ژوئن 1986 داد و بیش از 400  نفر از مائویستها را قتل عام کرد....دلار به 3 نرخ در آمد و اقتصاد مملکت به گند کشیده شد...و کلی دزدی هم کرد و در سال 1990 فرار را بر قرار -وقتی فوجی موری اومد سرکار- ترجیح داد .در پاریس-با پولهای دزدی- خونه خرید و تا 2001 در "خود تبعیدی" بسر برد. بعد برگشت و بخاطر "نبود آلترناتیو سیاسی" مجددا  توانست به رئیس جمهوری برسد....و این یعنی فضاحت ملتی که نه حافظه تاریخی دارد و نه شجاعت مقابله با آن.
البته این داستان خیلی از ملتهای دگر جهان سوم است....البته داستان انتخابات و حقنه کردن لیبرالیسم در جهان( بجای دموکراسی مستقیم/حقیقی -بخوان آنارشی- و نه بورژوائی) توسط امپریالیسم جهانی این روند را آسانتر کرده....بزبان دیگر: این تصور را برای مردم ایجاد کرده اند که دارند "رهبران" خودشون رو انتخاب میکنند . صنار بده آش- بهمین خیال باش
پیمان پایدار
Victor Raul Haya de la Torre
(+)Alianza Popular Revolucionaria Americana

Tuesday, August 28, 2018

#Roger_Waters: It's_a_#Miracle

راجر_#واترز: #یک_#معجزه است#
https://www.youtube.com/watch?v=-MySqsrnCF8&feature=youtu.be
8:32
==================
همیشه باید بیاد داشته باشیم که نقش هنرمندان در طول تاریخ بشری(از ترانه سرا و شاعر گرفته تا خواننده نقاش و هنرپیشه و کارگردان و رمان نویس و.....) برای ارتقا فرهنگ مبارزاتی علیه ظالمان ،فاسدان و قدرتمندان زر و زورخیلی مهم بوده ....در کشور خودمون از کسروی ها وفرخی یزدی ها بگیرید تا صمد بهرنگی ها و فروغ فرخزاد ها و شاملوها و الی آخر...در کشورهای غربی نیز از جان لنون ها و راجر واترز ها بگیرید تا در مشرق زمینی چون هند و آرونداتی روی ها و الی آخر....اینان پرچمدار آزادی و فرهیختگی و حاملان نور روشنائی در بستر تاریک زور و ستم و جنگ و شقاوت و دزدی ها و اختلاس ها....بوده، هستند و خواهند بود....باشد که با حرمت نگه داشتن اینان سهم خود را در تقدیر از آنها بجا بیاوریم
زنده باد عشق به آزادی، برابری و انسانیت
ننگ بشریت بر همه ستمگران کوچک و بزرگ
پیش بسوی ساختن نطفه های جامعه نوین در هر جائی که میزیئیم
زنده باد آزادی- زنده باد آنارشی
پیمان پایدار

Tyrants and Imperialism   دیکتاتورها و امپریالیسم


جورج گلووی

George Galloway 

 Oxford Unionاتحادیه دانشجویان آکسفورد

https://www.youtube.com/watch?v=V-Cb60r8TOI
9:35
======================
هر چند این سئوال و جواب مال حدود 5 سال و خورده ای پیشه ولی هنوز ارزش دیدن داره: از سئوال مسخره جوانک دانشجو که خیلی احساس فضل بهش دست داده حیرت کنید و از پاسخ دندان شکن جورج نیز لذت ببرید.
پیمان پایدار

سوالات چالشی رشیدپور از ظریف: خزر رو چند فروختید؟

آمریکا عددی هست یا نیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=DalH6yhrkDo
55:35

Shadia_Mansour #شادیا_منصور( #خواننده_مترقی_ فلسطینی) از رمز و راز مقاومت میگویند

#Kollon_3endon_Dababat_Dam_ ft_Shadia_Mansour

https://www.youtube.com/watch?v=Ld_mW3SuIdw
4:59

Resigned_Knesset_Member#: '''عضو مستعفی 'کنه ست' گفت

#Resigned Knesset Member: ''عضو_مستعفی_'کنه ست' گفت#

#Jewish_Nation_state_Law_ Is #‘Ethnic_Cleansing’

قانون دولت_ملت_یهودی_به_معنای_'پاکسازی_قومی' است#

اIn an interview with MEE, Zouheir Bahloul says that there is a limit to what Arab citizens of Israel can take
در مصاحبه ای با مجله 'چشم خاور میانه'  'ظهیر بهلوول' گفت: تاب وتحمل شهروندان عرب اسرائیل حدی دارد. 
https://www.globalresearch.ca/resigned-knesset-member-jewish-nation-state-law-is-ethnic-cleansing/5650095
ترجمه از: پیمان پایدار


A Knesset member who resigned in protest over the Jewish nation-state law says the legislation “normalizes and enshrines in law” the superiority of Israeli Jews over their Arab peers, and warned of a limit to what the Arab community in Israel will tolerate.

یکی از اعضای کنست که در اعتراض به قانون دولت- ملت یهودیان استعفا داد، گفت این قانون برتری یهودیان اسرائیلی ها را نسبت به همتایان عرب خود "طبیعی/نرمالیزه و قانونی میکند "  و از حد طاقت/ تحملی که جامعه عرب در اسرائیل دارد، هشدار داده است.

Zouheir Bahloul, 67, a popular sports commentator turned politician who represented the Zionist Union, quit the Knesset on 28 July following the passage of the law last month, which declared Israel to be the nation-state of the Jewish people.

ظهیر بهلوول، 67 ساله، یکی از مفسران ورزشی محبوب، سیاستمدار جدیدی که نماینده 'اتحادیه صهیونیست' بود، در 28 ماه ژوئیه پس از تصویب قانون در ماه گذشته، که اسرائیل را کشور یهودیان اعلام کرد، مجلس را ترک کرد.

In an interview with Middle East Eye, Bahloul said that after three years in parliament, he was moved to quit over a law he says institutionalizes the “inferior status” long experienced by Arab citizens of Israel.

بهلوول در مصاحبه ای با 'چشم خاورمیانه' گفت: پس از گذشت سه سال در مجلس، او به ترک مجلس مبادرت ورزیده زیرا که این قانون نهادینه می کند "وضعیت پائینتر"ی را که مدتهاست توسط شهروندان عرب اسرائیل تجربه شده است .
“My resignation is an outcry that we will not accept laws that chase the Arab presence from this country,” he said.
او گفت: "استعفای من یک اعتراض است بر اینکه ما قوانینی را قبول نخواهیم کرد که حضور عرب را از این کشور می راند."

“Our legal status after this law is inferior because the law normalises and enshrines Arab inferiority and Jewish superiority through a basic law that has the authority of a constitution [to] which the High Court can hardly object.” 
"وضعیت قانونی ما پس از این قانون پایین تر است، زیرا این قانون عادی میسازد ضمانت برتری یهودیان و پائین بودن اعراب را از طریق قدرت قانون اساسی ای که دادگاه عالی به سختی می تواند با آن مخالفت کند." 

The nation-state law also describes Jewish settlement building as being in the Israeli national interest and declares Hebrew as the national language, with Arabic granted only a special status.

قانون دولت- ملت همچنین شهرک سازی های یهودیان را به عنوان منافع ملی اسرائیل توصیف  میکند و زبان عبری را به عنوان زبان ملی، و  به زبان عربی فقط یک موقعیت خاص میدهد.
It makes no mention of equality nor democracy, implying that the country’s Jewish character takes precedent over Palestinians, Druze, and Circassians in Israel.

اصلا اشاره ای به برابری و دموکراسی ندارد و این بدین معنی است که شخصیت/کاراکتر یهودیان این کشور در برابر فلسطینی ها، درووزها و مسلمانان سیه چهره ارجهیت دارد.

Critically, the law is part of the country’s so-called Basic Laws, which act as a de facto Israeli constitution and would require Israel’s High Court of Justice to be overturned.

منتقدانه، این قانون بخشی از قوانین به اصطلاح ابتدائی کشور است که عملا بعنوان قانون اساسی اسرائیل عمل می کند و ملزم میباشد که دادگاه عالی اسرائیل آنرا ملغی کند.

Bahloul, who was born in Israel into a Muslim Arab family, described the law as “unprecedented” and said it has crossed many red lines for Arab citizens of Israel.

، بهلوول که در اسرائیل درون یک خانواده مسلمان متولد شده، این قانون را "بی سابقه" توصیف کرد و گفت که از بسیاری از خطوط قرمز برای شهروندان عرب اسرائیل عبور کرده است.
He is particularly critical about the absence of the word equality from the law, which he sees as one more attempt in a long history of legislation aimed at expelling Arabs from the country.

او به ویژه درباره فقدان کلمه برابری از قانون انتقاد می کند، و آنرا به عنوان یک تلاش دیگر درتاریخ طولانی ای از قوانینی می بیند که هدفش اخراج اعراب از کشور می باشد .
“In the past, chasing the Arab minority in Israel was in the form of policies, heated statements and shortages in financial budgets for Arab towns, but it was not a basic law that has a constitutional power,” Bahloul said.

بهلوول گفت: "در گذشته،تحت تعقیب قرار دادن اقلیت اعراب در اسرائیل در قالب سیاست ها، جملات آتشین و کمبود بودجه های مالی برای شهرهای عرب نشین قرار داشت اما یک قانون ابتدائی نبود که قدرت قانون اساسی داشته باشد."

He added:او اضافه کرد
“There is ethnic cleansing in this law that allows building Jewish-only towns without any Arabs. This is more than what the Arabs could absorb. All of that comes over human rights”.
"در این قانون پاکسازی قومی وجود دارد که اجازه می دهد تا شهرهای صرفا یهودی بدون هیچ اعرابی ساخت. این بیشتر از آن چیزیست که اعراب می توانند تحمل/ جذب کنند. همه اینها به حقوق بشر میرسد ". 

Bahloul’s comments come as Palestinian Israeli leaders petitioned the High Court this week to overturn the law. A mass march on the Knesset headquarters in West Jerusalem is expected on Wednesday.

سخنان بهلوول موقعی ادا شد که رهبران فلسطینی اسرائیل در هفته جاری درخواست لغو این قانون از دادگاه عالی خواهان شدند. روز چهارشنبه انتظار می رود که راهپیمایی  جمعی/عظیمی در دفتر مرکزی 'کنه ست' در غرب اورشلیم برگزار شود.
Despite holding Israeli citizenship, Palestinians in Israel lived under a military administration between 1948 and 1966 and faced curfews, severe restrictions on free speech and political rights, and persecution in front of military courts. Rather than being referred to as Palestinian citizens of Israel, they are often called “Arabs” or “Arab Israelis”.

با وجود داشتن تبعیت اسرائیلی، فلسطینیان در اسرائیل طی سالهای 1948 تا 1966 تحت حکومت نظامی زندگی می کردند و با رعایت مقررات منع رفت و آمد، محدودیت های شدید در مورد آزادی بیان و حقوق سیاسی و آزار و اذیت در مقابل دادگاه های نظامی قرار داشتند. به جای اینکه شهروندان فلسطینی اسرائیل نامیده شوند، آنها اغلب به نام "اعراب" یا "اسرائیلی های عرب" نامیده می شوند.
The Liberal’s Lament Over Israel تاسف خوردن لیبرال ها برای اسرائیل 
There are around 1.6 million Palestinian citizens of Israel today, making up 20 percent of the country’s population. Many have been left unsurprised by the new law, which they see as simply making official what they have felt for decades: that they are second-class citizens compared to their Israeli peers.

امروزه حدود 1.6 میلیون فلسطینی تبعه اسرائیلی وجود دارد که 20 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. بسیاری از فلسطینی ها از قوانین جدید غافلگیر نشده اند ، صرفا رسمی نمودن رفتارهائی را که برای دهه ها احساس کرده اند می بینند: که آنها شهروندان درجه دوم در مقایسه با همتایان اسرائیلی خود هستند.

Still, warned Bahloul, there is only so much that can be tolerated.

با این حال، بهلوول هشدار داد، تحمل کردن فقط حدی دارد .

“The ability of the Arab minority [in Israel] to be silent, patient and endure these laws is limited… I am not trying to scare anyone here, but if this violent campaign against Arabs in the form of laws continues, I think there will be a possibility for the creation of new facts,” he said, without elaborating.
"توانایی اقلیت اعراب [در اسرائیل] به سکوت، صبر و تحمل این قوانین محدود است ... من نمی خواهم کسی را در اینجا بترسانم، اما اگر این پویش/ کمپین خشونت آمیز علیه اعراب در قالب قوانین ادامه یابد، من فکر می کنم 
.که ایجاد حقایق/فاکتهای جدید ممکن باشد ، بدون دادن توضیح بیشتری

‘Accept the bits and pieces’"تیکه میکه ها را قبول کنید"
In December 2014, Bahloul made the unusual and controversial step of joining an Israeli political party – Labor – rather than joining one of the Arab parties that forms the Joint List, a coalition in the Knesset that represents the voices of Palestinians inside Israel.

در ماه دسامبر سال 2014، بهلوول، گامی غیر معمول و بحث برانگیز برای پیوستن به یک حزب سیاسی اسرائیلی - کارگر- را برداشت بجای پیوستن به یکی از احزاب عرب که لیست مشترک را تشکیل می دهند، یک عضو ائتلافی در کنه ست' که نماینده صدای فلسطینی ها در داخل اسرائیل است'.
That same month, the Israeli Labor Party, led by Isaac Herzog, and Hatnuah, the liberal party headed by Tzipi Livni, formed the center-left Zionist Union.

در همان ماه، حزب کارگر اسرائیل، به رهبری اسحاق هرزوگ و هتنواه، حزب لیبرال تحت رهبری تزیپی لیونی، اتحادیه صهیونیست چپ- مرکزی را تشکیل دادند.
Bahloul told Haaretz earlier this month that he was “disgusted” by the coalition’s new name, but had to accept it because it was a “done deal”. In January 2015, he secured a parliamentary seat.

بهلوول در اوایل ماه جاری به "هاآرتز" گفت که نام جدید ائتلاف "بیزار"ش کرده ، اما مجبور شده قبولش کند، زیرا این یک "تصمیم گرفته شده" است. در ژانویه سال 2015 او به صندلی پارلمانی دست یافت .
By the time Bahloul joined the Knesset, the nation-state law had already been languishing for three years after it was first proposed in August 2011. Only seven years later has the political landscape become ripe for its passage – and also for the pushback against it.

 وقتی که بهلوول به 'کنه ست' پیوست، قانون دولت- ملت سه سالی میشد که پا رو هوا بود بعد از اینکه برای اولین بار در اوت 2011 پیشنهاد گردید. فقط هفت سال بعد بود که چشم انداز سیاسی برای قبول شدنش رسید - و همچنین برای پس زدن علیه آن .

In February, MKs Dov Khenin and Yousef Jabareen of the Joint List sponsored a bill titled “Basic Law: Democratic, Multicultural and Egalitarian State” in the Knesset. The bill aimed to oppose the nation-state law. Israel, it suggested, should be a state for all citizens, and should modify its flag and national anthem to reflect the culture of its Arab citizens.

در ماه فوریه، عضو پارلمان 'دوو خنین' و 'یوسف جابارین' از فهرست مشترک لایحه ای را به 'کنه ست' پیشنهاد دادند بنام" قانون ابتدائی: دموکراتیک، چند فرهنگی و دولت برابرگرایانه ". این لایحه هدفش مخالفت با قانون دولت- ملت بود. اسرائیل، پیشنهاد میکرد، باید دولتی برای همه شهروندان باشد، و باید پرچم و سرود ملی خود را تعدیل/اصلاح کرده تا فرهنگ شهروندان عرب آن را منعکس کند.
Bahloul threw his support behind the “Multicultural Israel” bill, which passed a preliminary reading but was eventually removed from the Knesset agenda and dubbed the “Palestinian-nation law bill” by a Likud party member.

بهلوول از لایحه "چند فرهنگی اسرائیل" که خوانش اولیه را گذراند، حمایت کرد، اما در نهایت از دستور کار'کنه ست' خارج شد و توسط عضوی از حزب لیکود به لایحه"قانون ملت فلسطین " تفویض شد.
Bahloul’s critics have said that, regardless of the new law, his resignation was expected because he was isolated in the Zionist Union and had a tense relationship with its leader, Avi Gabbay. But Bahloul rejects their criticism as mere defensiveness.

منتقدان بهلوول گفته اند که صرف نظر از قانون جدید، انتظار استعفای او می رفت زیرا وی در اتحادیه صهیونیست ها منزوی شده بود و تنشی با رهبر آن، آبی گبای داشت. اما بهلوول انتقاد آنها را صرفا به عنوان دفاعی رد می کند.
“I had people who were supportive of my resignation within the Israelis, and vice versa,” he said.
او گفت: "من افرادی در میان اسرائیلی ها میشناسم که از استعفای من حمایت کردند و بالعکس." 

“The minister of education [Naftali Bennett] said that ‘the Knesset won’t cry over Zouheir Bahloul’. When a Knesset member rebels in such a way, they get angry and they start to tell us ‘accept the bits and pieces of democracy that we offer you’.”
وزیر آموزش و پرورش [نفتالی بنت] گفت که 'کنه ست از برای ظهیر بهلووول گریه نخواهد کرد'. هنگامی که یکی" از اعضای کنه ست به چنین شیوه ای شورش می کند، آنها عصبانی می شوند و شروع به گفتن این به ما می کنند  'تیکه میکه های دموکراسی ای را که ما به شما پیشنهاد می کنیم قبول کنید ". 

Palestinian-Druze alliance?اتحاد فلسطین ها و 'دررووز'ها؟

Bahloul’s resignation was one of the most high-profile reactions against the law, along with three Druze soldiers who made headlines when they announced on social media that they would stop serving in Israel’s army in protest.
استعفای بهلوول یکی از شدیدترین واکنشها علیه قانون بود، همراه با سه سرباز 'دررووز' که تیتر رسانه های اجتماعی شدند وقتی در فضای مجازی اعلام کردند که بعنوان اعتراض به خدمت در ارتش اسرائیل پایان میدهند

Over the past few weeks, Bahloul has been outspoken about the need for Arab and Druze citizens of Israel to work together against the law.

در طول چند هفته گذشته، بهلوول در مورد نیاز شهروندان عرب و درووز های اسرائیل برای همکاری علیه قانون پرحرف/رک و راست بوده است.
The Druze, a religious sect within Islam that has had a presence in the Levant since the 11thcentury, number about 110,000 in northern Israel, with another 20,000 in the Israeli-occupied Golan Heights.

درووز، یک فرقه مذهبی در اسلام است که از قرن 11 میلادی در لوانت حضور داشته اند، تعداد 110 هزار نفر در شمال اسرائیل و 20 هزار نفر دیگر در ارتفاعات جولان اشغال شده اسرائیل زندگی میکنند
Israel’s Druze community has strongly criticised the legislation as they have been subject to compulsory service in the military or police since 1956. Druze in the Golan Heights do not serve in the army and many have refused Israeli identity cards since the beginning of the occupation during the 1967 war.

 جامعه ی درووز اسرائیل به شدت از این قانون انتقاد کرده است، چرا که آنها از سال 1956 به خدمت اجباری در ارتش یا پلیس محکوم شده اند . درووزهای ارتفاعات جولان در ارتش خدمت نمی کنند و بسیاری از گرفتن کارت های شناسایی اسرائیل از زمان آغاز اشغال در طول سال جنگ 1967 امتناع کرده اند 

Israeli Prime Minister Benyamin Netanyahu summoned the Druze leadership to Tel Aviv on 2 August to offer a new benefits package and a law highlighting their unique status in the country.
نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، روز 2 آگوست رهبر درووز ها را به تل آویو دعوت کرد تا پیشنهاد منافع جدید و قانونی که وضعیت منحصر به فرد آنها را در کشور مشخص شود ارائه کند

The meeting failed after Netanyahu walked out angrily, according to the Times of Israel. A Druze general and brigadier in the Israeli army, Amal Asad, had allegedly irritated Netanyahu when he told him that Israel is on the path to turning into an “apartheid state”.

به زعم گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، این نشست، پس از اینکه نتانیاهو خشمگین شد و جلسه را ترک کرد، شکست خورد. امل اسد، یک ژنرال و سرتیپ درووز ارتش اسرائیل، از قرار نتانیاهو را عصبانی کرد، وقتی که به او گفت که اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک کشور "آپارتاید" است.
Asad later denied that he made such a comment, but affirmed that he wrote similar sentiments on his Facebook page a while ago.

اسد، بعدا ابراز چنین اظهار نظری را تکذیب کرد، اما تأیید کرد که احساسات مشابهی را در صفحه فیس بوک ش چندی پیش نوشته بوده است.
On 4 August, tens of thousands of Druze in Israel and their supporters gathered in Tel Aviv’s Rabin Square to protest against the new law.

در تاریخ 4 اوت ده ها هزار نفر از درووز ها و حامیانشان در اسرائیل در میدان رابین در تل آویو به اعتراض علیه قانون جدید دست زدند.
“There are Druze who think that the complete solution for the nation-state law is not money and budgets or a law that gives them a special legal status, but the solution is dignity and equality without begging for it,” Bahloul said.

بهلوول گفت: "درووز هایی هستند که فکر می کنند راه حل کامل برای قانون دولت-ملت ، پول و بودجه نیست و یا قانونی که به آنها یک وضعیت قانونی ویژه بدهد، بلکه راه حل همانا برابری و کرامت بدون گدائی کردن برای آن است."

He described the youth within the Druze community who have rebelled and refused to serve in the Israeli army as “radical”, and said the “blood alliance” between the Jews and Druze has failed.

او جوانان درون جامعه درووز را که شورش کرده اند و در خدمت کردن از ارتش اسرائیل امتناع ورزیده اند را بعنوان "رادیکال" خطاب کرد  و گفت که "اتحاد خونی" میان یهودیان و درووز شکست خورده است.

“Netanyahu made a crack within the Druze and the gap between the rebellious Druze youth and their classical leadership, headed by Sheikh Mowafaq Tarif, is widening,” he said.

او اظهار داشت : "نتانیاهو در میان درووز ها شکاف ایجاد کرده و فاصله میان جوانان شورشی درووز و رهبری کلاسیک آنها، به رهبری شیخ موافق تریف، در حال گسترش است."


Druze citizens make up 6 percent of Israel’s population. They have three members in the Knesset and a minister of communications, Ayoob Kara, serving in the government. Palestinian citizens of Israel have 15 Knesset members but do not hold any ministries.

شهروندان درووز 6 درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند. آنها سه عضو در 'کنه ست' دارند و ایوب کارا بعنوان وزیر ارتباطات، در خدمت دولت هست. شهروندان فلسطینی اسرائیل دارای 15 عضو 'کنه ست' هستند اما هیچ وزارتخانه ای ندارند.

“There is a sympathy among Israelis with the Druze because they serve in the army. But the recent rebellion of the Druze soldiers shook the country because what links Jews and Druze in Israel is the army,” Bahloul said.
 "بهلوول گفت " در میان اسرائیلی ها همدردی ای با درووز ها وجود دارد ، زیرا آنها در ارتش خدمت می کنند. اما   قیام/شورش اخیر سربازان درووزی این کشور را تکان داد زیرا ارتباط یهودیان و درووز ها در اسرائیل ارتش است.

He added that it is too early to judge what the near future holds.

او اضافه کرد که خیلی زود است که درباره آینده نزدیک قضاوت کنیم.
“The nation-state law harms both the Arab and Druze inside Israel,” he said. “The Druze for years split from the struggle as if their issue is separated from the Arab issue inside Israel. Now, they are starting to realise that they made a mistake.”
او گفت: "قانون دولت- ملت هم به اعراب و هم به درووز ها در داخل اسرائیل صدمه میزند . درووز ها سالها از مبارزه جدا شده است، انگار که مسئله آنها از مسئله اعراب در داخل اسرائیل جدا است. حالا ، آنها دارند متوجه میشوند که اشتباه کرده اند. "