سلطه گری را گفتند: چه خوری؟


!گفت: گوشت ملت

گفتند: چه نوشی؟


گفت: خون ملت!

گفتند: چه پوشی؟
گفت: پوست ملت!
گفتند: اينها را از چه راهی به دست می آوری؟
گفت: از جهل ملت
گفتند: از جهل چگونه نگهداری و مراقبت می كنی؟
گفت: در جعبه طلائی  تقدس!
گفتند: و چيست محافظ آن جعبه ؟!
گفت: خرافات


اين عكس در چند روز گذشته در يكي از خيابانهای اصلی شهر اراك گرفته شده است. امامزاده ای سيار. ضريح امامزاده ای كه به داخل خيابانها آمده تا مردمی هم كه وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود."

و افرادی كه دوان دوان به سوی ضريح می آمدند و دستی بر آن می كشيدند و پولی داخل آن می ريختند. مردی هم كه گويا رابط ميان مردم و امامزاده بود با ميكروفونی به دست مردم را به سوی امامزاده فرا ميخواند. ديگری هم پارچه های سبزی به مردم ميداد تا بتوانند دخيل ببندند
حالا که به خاطر غم نان مردم وقت ندارن به امامزاده سر بزنن ، امام زاده راه افتاده و به مردم سرکشی میکنه
!!
***********************************
این مطلب رو صفورا دوست عزیزم از یانکی آباد (منظور همون "شیطان بزرگ" ,بقول خمینی دجال) برام فرستاده. میبایست اذعان داشت و اعتراف کرد که رژیم ولایت وقیح (اسلام ناب محمدی) از وقاحت وبیشرمی دست رهبر کاتولیکهای جهان را در واتیکان از پشت بسته اند و در گسترش خرافات نیز که دیگه نگو و نپرس....
مرگ بر شعور کاذب: دین و مذهب
زنده باد انسان عاقل و آزاده
پیمان پایدار