Sunday, July 31, 2016

کارنامه خونین پنج رئیس‌جمهور زنده آمریکا

http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1882-obama-bush-clinton-wbush-carter.html
کارنامه خونین پنج رییس‌جمهور زنده امریکا
هیچ رئیس جمهور آمریکا - حداقل در صد سال گذشته- نبوده است که دست به مداخله و تجاوز نظامی بر یک یا چند کشور دیگر نزده و مسبب کشتار و جنایات موحش نبوده باشد. تصویر بالا، پنج رئیس‌ جمهور گذشته را با لیست کشورهائی که در طول ریاست جمهوری شان مورد بمبارامان، مداخله و خونریزی قرار داده اند نمایش می‌دهد. اوباما که با شعارهای زیبا روی کار آمد و حتی بصورت مضحک برنده جایزه صلح نوبل گردید، در عمل بیش از دیگران جهان را به خاک و خون کشانیده است.

در اوج کارزار های انتخاباتی امریکا، دیگر مشخص شده که از میان دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون یکی به کاخ سفید راه خواهد یافت. در تحلیل‌های گوناگون تعدادی پیروزی ترامپ و عده‌ای هم برنده شدن خانم کلینتون را به نفع جهان می‌خوانند. اما برای من ایندو هیچگونه تفاوت ماهوی باهم ندارند.

حداقل دوران باراک اوباما به مثابه نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا که در اوج شعف و اشک سرور بخصوص سیاهان وارد کاخ سفید شد درس‌های فراوانی به همراه دارد. اکثر ناآگاهان تصور می‌کردند که با پیروزی او، حداقل سیاهان آمریکا شاهد تغییرات مهمی در راه زدودن تبعیض خواهند بود اما برعکس در پایان دوران ماموریتش، او با اوج خیزش‌ها و اعتراضات خشماگین سیاهان در شهرهای مختلف آن کشور مواجه است که معتقد اند تبعیض و بدرفتاری با سیاهان طی هشت سال حاکمیت اوباما سیر صعودی پیموده و او تمامی آرزوهای آنان را به یاس مبدل ساخته است. اوباما که با سطح حمایت کم‌ نظیر اداره امور را در دست گرفت، آنچنان در صد محبوبیتش سقوط کرده است که انتظار می‌رود لقب «بدنامترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا» را که جورج بوش در اختیار دارد از آن خود کرده  و با کاخ سفید وداع گوید.

حال که کارت «سیاهپوست»، پرنیرنگ و پوچ بودنش را برای مردم به اثبات رسانیده، شکی نیست که با نصب نخستین زمامدار زن در تاریخ آن کشور، بکوشند ملت امریکا و جهانیان را برای مدت دیگری فریب داده به انتظار تغییر بنشانند.

هر فرد آگاه می‌داند که در آمریکا یک سیستم استعماری، جنگ‌افروز و جنایتکار حاکمیت دارد که بازیگران اصلی آن ابرسرمایه‌ دارانی هستند که رئیس جمهور فقط وظیفه دارد با همه دستگاه و ماشین عظیم‌ جنگی‌اش منافع آنان را پاسداری کند. بدون کسب حمایت بخصوص مالی و رسانه‌ای ابرشرکت‌های متعلق به یک‌ درصدی های آمریکا، هیچ فردی خواب رسیدن به این پست را هم نمی‌تواند ببیند! این رئیس جمهور چه کلینتون باشد یا ترامپ، ولو در گفتار متفاوت به نظر آیند، در فکر و عمل تفاوت مهمی باهم نخواهند داشت.

تازه‌ترین اسنادی که از سوی «ویکی‌لیکیس» فاش گردیدند، نمایانگر آنست که مقامات ارشد کمیته ملی حزب دموکرات با راه اندازی کارزارهای پس‌پرده در جریان رقابت‌های درون‌حزبی، کوشیدند که برنی‌سندرز را به حاشیه رانده زمینه پیروزی هیلاری کلینتون را مهیا سازند. حرفهای متفاوت سندرز در جریان مبارزات انتخاباتی و اینکه خود را «سوسیالیست دموکرات» می‌نامید، طبعا نمی‌توانست با خواست یک‌ درصدی های جامعه آمریکا همخوانی داشته باشد از همینرو کنار زده شد.

تاریخ آمریکا گواه‌ آنست که راه‌اندازی جنگ، خشونت، تجاوز و توطئه علنی و مخفی علیه این و آن کشور خارجی من حیص کارنامه عمده روسای جمهور آن کشور ثبت است چون با اشغال کشورهای دیگر است که زمینه چپاول‌های عظیم را مهیا نموده سیستم را در حرکت نگه میدارد.
حال فقط باید انتظار کشید که کلینتون یا ترامپ، کدام کشورهای فقیر دیگر را به مخروبه بدل خواهد کرد.

No comments:

Post a Comment