Saturday, January 21, 2017Former Newspaper Editor 

 سردبیر سابق روزنامه آلمانی 

که سازمان سیا را افشا کرد ترور شد 

Who Exposed CIA Found Dead

http://yournewswire.com/german-newspaper-editor-exposed-cia-dead/

Dr Udo Ulfkotte, the former German newspaper editor whose bestselling book exposed how the CIA controls German media, has been found dead.

Dr Udo Ulfkotte, the former German newspaper editor whose bestselling book exposed how the CIA controls German media, has been found dead.
دکتر اودو اولفکوت، سردبیر سابق روزنامه آلمانی که کتاب پرفروشش افشا نمود که چگونه سیا رسانه های آلمانی را کنترل  میکند، مرده پیدا کردند.
Ulfkotte was an editor at Frankfurter Allgemeine Zeitung, one of the largest newspapers in Germany, when he published Bought Journalists, the bestselling book that cost him his job and perhaps his life
 سردبیر فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ، یکی از بزرگترین روزنامه ها در آلمان، وقتی کتابش بنام 'روزنامه نگاران خریداری شده' منتشر شد، پرفروش ترین کتاب که باعث از دست دادن شغل و شاید جانش گردید...
He was 56. German media, who were banned from reporting on his work in recent years, are reporting he died of “heart failure”.
او 56 سال داشت.رسانه های آلمان، که از گزارش در مورد کارهای او در سال های اخیر منع شده بودند، میگویند که او از "نارسائی قلب" درگذشت .
Acknowledging that his life was under threat, Ulfkotte explained that he was in a better position that most journalists to expose the truth because he didn’t have any children who could be threatened.
اذعان داشتن به این که زندگیش در معرض خطره، اولفکوت توضیح داد که او در موقعیت بهتری از اغلب روزنامه نگاران است برای افشای حقیقت چرا که او هیچ فرزندی ندارد که مورد تهدید باشد.
Speaking to the Russian newspaper Russian Insider, Ulkfotte said: “When I told the Frankfurter Allgemeine Zeitung (Ulfkotte’s nwspaper) that I would publish the book, their lawyers sent me a letter threatening with all legal consequences if I would publish any names or secrets – but I don’t mind. You see, I don’t have children to take care of.
در گفتگو با روزنامه روسی بنام 'اینسایدر روسی'/ 'روسی خودی'،  گفت: "وقتی که من به فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ گفتم (روزنامه خودش) که من این کتاب را منتشر خواهم کرد، وکلای آنها به من یک نامه تهدید آمیز ارسال کردند با تمام عواقب قانونی اگر من بخواهم نام و یا اسراری را انتشار دهم - اما برای من مهم نیست. ببینید، من بچه ای ندارم که بخوام ازش مراقبت کنم. "
His fears for a war in Europe, lead him to his decision to tell the truth about corporate media being controlled by intelligence services on behalf of the financial class.
ترس او از جنگ در اروپا، او را مصمم به گرفتن تصمیم خود مبنی بر افشای حقیقت  در مورد کنترل شدن رسانه های رسمی(دروغین-م) توسط سازمان اطلاعات به نمایندگی ازطبقه مالی/بانکی/فاینانس کرد.
I’ve been a journalist for about 25 years, and I’ve been educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public,” Ulfkotte told Russia Today. “I was supported by the Central Intelligence Agency, the CIA. Why? Because I am pro-American.
"من 25 ساله که روزنامه نگار هستم، و بمن تعلیم داده اند که دروغ بگویم، خیانت کنم، و حقیقت را به عموم مردم نگویم" او به 'روسیه امروز' گفت. "من از طرف سازمان اطلاعات ، سازمان سیا حمایت می شدم. چرا؟ چون من طرفدار آمریکا هستم. "
The German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I am going to stand up and say… it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia.”
"رسانه های آلمانی و آمریکائی تلاش می کنند تا جنگ را به مردم اروپا بیارن،  جنگ رو به روسیه بیارن. این نقطه بدون بازگشت است، و من بلند خواهم شد و خواهم گفت ...کاری رو که من در گذشته انجام دادم درست نبوده، مردم رو گول زدن/ تحمیق  اعمال نفوذ درافکار عمومی، تبلیغ علیه روسیه . "
Ulfkotte said most corporate media journalists in the United States and Europe are “so-called non-official cover,” meaning that they work for an intelligence agency. “I think it is especially the case with British journalists, because they have a much closer relationship. It is especially the case with Israeli journalists. Of course with French journalists. … It is the case for Australians, [with] journalists from New Zealand, from Taiwan, well, there is many countries,” he said.
 او گفت که بیشتر روزنامه نگاران کمپانیهای رسانه ای در ایالات متحده و اروپا "به اصطلاح پوشش غیر رسمی" هستند، به این معنی که آنها برای یک سازمان اطلاعاتی کار می کنند. "من فکر می کنم این به خصوص در مورد روزنامه نگاران بریتانیا صدق میکنه، چرا که آنها رابطه بسیار نزدیک تری دارند. این امر به ویژه در مورد روزنامه نگاران اسرائیلی صادقه. البته با روزنامه نگاران فرانسوی نیز ... این  در مورد استرالیائی ها هم صادقه، [با] روزنامه نگاران نیوزیلند، تایوان هم، خوب ، بسیاری از کشورها" او گفت.
Ulfkotte’s book Bought Journalists became a bestseller in Germany but, in a bizarre twist which Ulfkotte says characterizes the disconnect caused by CIA control of the western media, the book cannot be reported on in the German press.
کتاب 'روزنامه نگاران خریداری شده' پرفروش ترین در آلمان شد،اما در پیچ و تاب های عجیب و غریب رخ داده شده او می گوید مشخصه قطع ناشی از کنترل سازمان سیا از رسانه های غربی شد، این کتاب را نمی توان در مطبوعات آلمان گزارش داد.
Ulfkotte said: “No German mainstream journalist is allowed to report about [my] book. Otherwise he or she will be sacked. So we have a bestseller now that no German journalist is allowed to write or talk about.
 اولفکوت میگوید: "هیچ روزنامه نگار جریان اصلی آلمان مجاز نیست گزارشی در مورد کتاب [من] بدهد. در غیر این صورت او اخراج خواهد شد. بنابراین حالا ما یک یک کتاب پرفروش داریم که هیچ روزنامه نگار آلمانی مجاز به گزارش دادن یا صحبت در موردش نیست. "
Among the stories Ulfkotte says he was ordered by the CIA to plant in his newspaper was a fake story that Libyan President Moammar Gaddafi was building poison gas factories in 2011.
در میان داستان های که او می گوید توسط سازمان سیا مجبور شد در روزنامه اش بنویسد همانا یک داستان جعلی در مورد  ساخت کارخانه گاز سمی توسط معمر قذافی رئیس جمهور لیبی در سال 2011 بود.
The German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia,” he told RT. “This is a point of no return, and I am going to stand up and say … it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do, and have done in the past, because they are bribed to betray the people not only in Germany, all over Europe. … I am very fearful of a new war in Europe, and I don’t like to have this situation again, because war is never coming from itself, there is always people who push for war, and this is not only politicians, it is journalists too. … We have betrayed our readers, just to push for war. … I don’t want this anymore; I’m fed up with this propaganda. We live in a banana republic, and not in a democratic country where we have press freedom.

"رسانه ها آلمانی و آمریکائی تلاش می کنند تا جنگ را به مردم اروپا بیارن، جنگ با روسیه". "این یک نقطه بدون بازگشت است، و من بلند خواهم شد و خواهم گفت ... .کاری رو که من در گذشته انجام دادم درست نبوده، مردم رو گول زدن/ تحمیق  اعمال نفوذ درافکار عمومی، تبلیغ علیه روسیه
، و درست نیست آنچه که همکاران من انجام میدن، و در گذشته انجام داده اند، چرا که آنها رشوه گرفته اند تا به مردم  خیانت کنند نه تنها در آلمان، در سراسر اروپا..... من از یک جنگ جدید در اروپا خیلی ترس دارم، و من دوست ندارم این وضعیت را دوباره داشته باشیم، چرا که جنگ خود بخود نمیاد، همیشه افرادی وجود دارند که مبلغ و حامی جنگ هستند، و این فقط سیاستمداران نیستند، روزنامه نگاران نیز هم .... ما به خوانندگان مان خیانت کرده ایم، که مبلغ جنگ باشیم.... من این را دیگه نمی خواهم; من از این  تبلیغات خسته شده ام. ما در یک 'جمهوری موز' زندگی میکنیم (واژه ای که در علوم سیاسی در اصل برای کشورهای 'بی ثبات' سیاسی در آمریکا لاتین که اقتصادشان به شدت وابسته به صادرات محصولاتی محدود -مثلا موز یا شکر- هست مورد استفاده قرار میگیرد..., آمریکا در این کشورها کودتاهای نظامی زیادی در اوایل قرن بیستم بسرانجام رساند-م)، و نه در یک کشور دموکراتیک که در آن آزادی مطبوعات داریم. "


Baxter Dmitry

Baxter Dmitry

Writer at Your News Wire
Passionate about motor sports, military history and the truth, Baxter has travelled in over 80 countries and won arguments in every single one

No comments:

Post a Comment