Tuesday, June 27, 2017

1984 George Orwell - Full Movie - 
فیلم کامل ' 1984' جورج اورول
Hollywood best Greatest blockbuster movie Film
 بهترین بزرگترین فیلم پرفروش هالیوود 
https://www.youtube.com/watch?v=fCZBnUt6rZ0
1:30:12

ترجمه از : پیمان پایدار
 29 jun. 2013بارگذاری شده
Hollywood Greatest Best Blockbuster Movie Films - George Orwell 1984 Full Movie


1984 is a 1956 film loosely based on the novel of the same name by George Orwell. This is the first cinema rendition of the story, directed by Michael Anderson, and starring Edmond O'Brien. Also starring are Donald Pleasence, Jan Sterling, and Michael Redgrave. Pleasence also appeared in the 1954 television version of the film, playing the character of Syme, which in the film was amalgamated with that of Parsons. O'Brien, the antagonist, was renamed "O'Connor," possibly to avoid confusion with lead actor Edmond O'Brien.

  فیلم 1984 یک فیلم سال 1956 است که بگونه ای آزاد بر اساس رمان به همان اسم از نویسنده جورج اورول میباشد. این اولین نمایش سینمائی این داستان است که توسط مایکل آندرسون کارگردانی شده، و با بازیگری ادموند اوبرایان . همچنین بازیگرانی چون دانالد پله زنس ، جین استرلینگ و مایکل ردگریو . پله زنس همچنین در نسخه تلویزیونی فیلم در سال 1954 ظاهر شد و شخصیت سیم را، که در فیلم با پارسونز ادغام شده بود، بازی کرد. اوبرایان، آنتاگونیست، به عنوان " او کانر" تغییر نام داد، احتمالا برای جلوگیری از سردرگمی با بازیگراصلی ادموند اوبراین.After the customary distributor agreement expired, the film was withdrawn from the theatrical and TV distribution channels by Orwell's estate and was not legally obtainable for many yearsEric Arthur Blair (25 June 1903 -- 21 January 1950),[1] known by his pen name George Orwell, was an English novelist, essayist, journalist and critic. His work is marked by lucid prose, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism and commitment to democratic socialism.[2][3]

اریک آرتور بلر (25 ژوئن 1903 - 21 ژانویه 1950)، [1] که به نام قلم جورج اورول شناخته شده ، رمان نویس انگلیسی، مقاله نویس، روزنامه نگار و منتقد بود. آثار او با نثری روشن، آگاهی از بی عدالتی اجتماعی، مخالفت تمامیت خواهی توتالیتاریسم) و تعهد به سوسیالیسم دموکراتیک مشخص می شود. [2] [3=)]Commonly ranked as one of the most influential English writers of the 20th century and as one of the most important chroniclers of English culture of his generation,[4] Orwell wrote literary criticism, poetry, fiction and polemical journalism. He is best known for the dystopian novel Nineteen Eighty-Four (1949) and the allegorical novella Animal Farm (1945), which together (as of 2009) have sold more copies than any two books by any other 20th-century author.[5] His book Homage to Catalonia (1938), an account of his experiences in the Spanish Civil War, is widely acclaimed, as are his numerous essays on politics, literature, language, and culture. In 2008, The Times ranked him second on a list of "The 50 greatest British writers since 1945".[6]

اوورول عموما به عنوان یکی از تاثیر گذارترین نویسندگان انگلیسی قرن بیستم و به عنوان یکی از مهمترین مترجمان(تحلیلگران) فرهنگ انگلیسی نسل خود به شمار میرود. [4] اوورل نقد ادبی، شعر، داستان و روزنامه نگاری جدل انگیز(پلمیکی) مینوشت. او برای رمان "نوزده هشتاد و چهار"(1949) و داستان تمثیلی " مزرعه حیوانات " (1945)  که (از سال 2009) بیشتر از هر دو کتاب توسط  نویسنده دیگری در قرن بیستم منتشر گردیده ، بیشتر شناخته شده است. [5 ] کتاب "تجلیل از کاتالونیا" (1938) او، تجربیاتش از/در جنگ داخلی اسپانیا، به طور گسترده ای مورد تحسین قرار گرفته است، همچنین مقالات متعدد وی در مورد سیاست، ادبیات، زبان و فرهنگ نیز هم. در سال 2008، مجله تایمز او را در رتبه دوم خود در فهرست "50 تا از بزرگترین نویسندگان بریتانیایی از سال 1945"قرار داده است. [6]Orwell's work continues to influence popular and political culture, and the term Orwellian — descriptive of totalitarian or authoritarian social practices — has entered the language together with several of his neologisms, including Cold War, Big Brother, thought police, Room 101, double think, and thought crime.

آثار اورول همچنان با نفوذ خود در فرهنگ مردمی  و سیاسی ادامه می دهد و واژه  اورولی- توصیفی از شیوه های اجتماعی تمامیت خواهانه یا اقتدارگرایانه - همراه با چندین نوواژه (واژه های جدید) منجمله، جنگ سرد، برادر بزرگ، پلیس فکر، اتاق 101، اندیشه دو برابر، و فکر جنائی وارد زبان شده است .URL of this movie is:
This video was compiled from video(s) from the Youtube Creative Commons CC-BY-Library, so due to these license terms Commercial Reuse is allowed by the Youtube and CC-BY license terms.Many thanks to the Original Video-Authors , who donated these CC-BY license Videos for the re-editing and compilation into the Youtube CC-BY library.
Please also visit the Youtube channels of the original authors and have a look at their videos and their other work !You will find the original videos by Clicking the About Link below the Video and
then click
Show More
and then at the right side you will see the Links to the
Source Videos and the View Attributions, where all the credit is given to the original videos
and their video author channels and Links to them.Note to the Original Video Author:
If you have for instance made a mistake and wrongly submitted your videos with the CC-BY license
to the Youtube CC-BY library and do not want to have us used your videos in our compilations, please
contact us directly via email at:
trendsvideos@gmail.com
BEFORE you complain to Youtube.
We will then immediately remove your video(s) from our compilation videos.
Many thanks for your cooperation.All our Videos were created using the Youtube Video editor
and were made by CC-BY License videos from the Youtube CC-BY-Library.
Here are the links to the Licenses:
Many thanks for these video and audio authors to grant the rights
to reuse this great footage and audio..Regards, TheTrendsVideos. This Youtube Channel http://www.youtube.com/c/thetrendsvideos 
features mostly Action Sports Videos like Fail and Awesome People videos as well as Funny Prank and Hilarious Movies.
All news and hot topics presented in videos.
Just the latest talk and hottest videos from around the world.
Also ufo movies and paranormal videos will be presented to think outside the box.

No comments:

Post a Comment