Friday, June 23, 2017

 جزئیات قتل فریدون فرخزاد
https://www.youtube.com/watch?v=jp-YqlS3hU8
38:13
پسگفتار
متاسفانه نیروهای ضد ولایت وقیح - بخوان حاکمیت فاشیستی اسلام ناب محمدی داعش  پرور- آنطور که باید علیه ترور وحشیانه فریدون فرخزاد بدست جلادان مسلمان پرور در موقع وقوع و بعد از آن (هم چنان که راجع به دیگر ترورهای سیستماتیک رژیم افشا گری کردند) داد سخن سر ندادند و این خود جای بسی تاسف است. در اینجا از این خواننده و مبارزی که در پس افشاگریهای دلیرانه اش از کتاب معروف خمینی بیسواد و بیشعور و جانی بالفطره.....جان خود را فدا کرد...یادی  میکنیم.....ننگ تاریخ نثار تمامی جانیان بشریت باد.
زنده باد آزادی- زنده باد آنارشی
پیمان پایدار 

No comments:

Post a Comment