Tuesday, August 15, 2017

کلاس هولوکاست زدائی
Free yourself from a lifetime of Holo-brainwashing about “Six Million” Jews “gassed” in “Gas Chambers Disguised as Shower Rooms”
خودتان را از یک عمر شستشوی مغزی  در مورد "شش میلیون" یهودیان " گاز گرفته" در "اتاق های گاز به عنوان اتاق دوش" خلاص کنید

به زبان ساده: تا سال 1946 - که ارتش استالین آلمان شکست خورده را اشغال کرد - تمام شواهد و قرائن بر نبود "کوره پزخانه"های نازی ها حکایت میکند....بالعکس کمپ آشویتس در حقیقت اردوگاهای کار یهودیان و....برای حمایت از پشت جبهه ارتش آلمان بودند ....و مجهز به دندانپزشک و سلمانی و...نیز هم
 بخشهای ترجمه شده و پیشگفتار از : پیمان پایدار
(1)
  • HOLOCAUST DEPROGRAMMING COURSE

HOLOCAUST DEPROGRAMMING COURSE

Below is a long list of facts refuting the Greatest Lie Ever Told:

در زیر یک لیست طولانی از حقایقی که بزرگترین دروغی که تا بحال گفته شده را رد میکند:

An Introduction to Holocaust Revisionism

مقدمه ای بر رویزیونیسم/ تجدید نظر طلبی هولوکاست
Care must be taken not to give a platform for deniers… or seek to disprove the deniers’ position through normal historical debate and rational argument.”
— ‘Guidelines for Teaching about the Holocaust’ at the Stockholm International Forum, 2000 
 "باید مراقب باشیم که به منکرین پلاتفرمی(بنیاد و اساسی) ندهیم  ... یا به دنبال انکار موقعیت منکرین از طریق بحث های عادی تاریخی و استدلال منطقی باشیم."
راهنمایی برای آموزش در مورد هولوکاست' در مجمع' 
بین المللی استکهلم در سال 2000
“One should not ask, how this mass murder was made possible. It was technically possible, because it happened. This has to be the obligatory starting-point for any historical research regarding this topic. We would just like to remind you: There is no debate regarding the existence of the gas chambers, and there can never be one.”— “34 reputable historians” published in the prominent French daily Le Monde on February 21, 1979
 "نباید بپرسید که چگونه این قتل عام امکان پذیر شد. از نظر فنی امکان پذیر بود، زیرا این اتفاق افتاد. این باید نقطه شروع ضروری برای هر تحقیق تاریخی در مورد این موضوع باشد. ما فقط می خواهیم به شما یادآوری کنیم: هیچ بحثی در مورد وجود اتاق های گاز وجود ندارد و هرگز نمیتواند وجود داشته باشد . "-34 تاریخ شناس برجسته در روزنامه معتبر لوموند در 21 فوریه 1979 چاپ کردند
“It is necessary to recognize that the lack of traces involves the inability to directly establish the reality of the existence of homicidal gas chambers.”
— French ‘historian’ Jacques Baynac, Le Nouveau Quotidien (Lausanne, Switzerland), Sept. 3, 1996, p. 14.
 "لازم است که فقدان رد پاها شامل عدم توانایی مستقیم برای ایجاد واقعیت وجود اتاق های گاز کشتار جمعی را به رسمیت شناخت."
- ژاک به نک ، مورخ فرانسوی، له نووو کوتیدین/ روزانه جدید (لوزان، سوئیس)،  سوم سپتامبر، 1996، ص. 14
“Mass human cyanide gas chambers have never existed in human history.” The affirmation here is that normal hygiene technology functioned in an ordinary, normal manner in the German labour camps: that is the core essence of what is today meant by “Holocaust denial.”
“The three victor nations, Russia, America and Britain, collaborated together at Nuremberg to fabricate the horror illusion, which would enable the US/UK to gain the post-war moral high ground, even after incinerating the German cities with two million tons of bombs. People were loath to believe that such a thing could have happened – until maybe after Iraq, when we saw how British-American intelligence had fabricated the Weapons of Mass Destruction (WMD) lie without a tremor of conscience. Only then, I suggest, does it start to dawn upon the world that the notion of big human gas chambers was the original WMD hoax.”

"اتاق های گاز وسیع انسانی هرگز در تاریخ بشری وجود نداشته است." تأیید در اینجا این است که تکنولوژی طبیعی بهداشت طبق معمول در اردوگاه های کارگری آلمان عمل کرده است: این هسته اصلی آنچیزیست که امروز به معنای "انکار هولوکاست" است. "
"سه کشور پیروز، روسیه، آمریکا و بریتانیا، در نورنبرگ برای ساختن توهم  فاجعه آمیز همکاری کردند، و این  قادر می سازد تا ایالت متحده و انگلیس زمینه اخلاقی بالا دست را پس از جنگ بدست آورند، حتی پس ازسوزاندن شهرهای آلمان با دو میلیون تن بمب . مردم بیزار و بی اعتنا به این اعتقاد بودند که چنین چیزی ممکن است رخ داده باشد - تا شاید بعد از عراق، زمانی که ما شاهد آن بودیم که سازمانهای اطلاعاتی بریتانیایی-آمریکایی وجود سلاح های کشتار جمعی را بدون ترس از وجدان به دروغ اعلام کردند. فقط پس از این ، من پیشنهاد می کنم این شروع سپیده دم آگاهی در جهان است که مفهوم اتاق های گاز بزرگ انسانی، کلاهبرداری اصلی سلاحهای کشتار جمعی بودند.
- دکتر نیکلاس کالرستروم: شکست دادن طلسم - هولوکاست، افسانه و واقعیت 
“The Holocaust is a deeply anchored belief even in people who know very little about it. We can see that not only does disbelief in the Holocaust myth threaten modern Jewish identity as shaped by political Zionism, but for others it brings into question the credibility of those in authority who told everyone it was true: the state, the churches, the schools, and media of every kind. These sources are the same ones people trust and depend on every day for information. If these trusted authorities are wrong about the Holocaust, what else are they wrong about? What other dishonesties are they promoting?”
"هولوکاست اعتقاد عمیق جا افتاده ای است حتی در میان افرادی که در مورد آن بسیار کم میدانند. ما می بینیم که نه تنها بی اعتقادی به اسطوره هولوکاست هویت مدرن یهودی را، آنطور که توسط صهیونیسم شکل گرفته، تهدید می کند، بلکه برای دیگران اعتبار قدرتمندان(اتوریته / اقتدارگرایان)ی که به همه گفتند درست است را زیر سئوال می برد : دولت، کلیساها، مدارس و رسانه ها از هر نوع. این منابع همانهائی هستند که افراد بهشان اعتماد دارند و هر روز برای اطلاعات به آنها وابسته هستند. اگر این مقامات مورد اعتماد در مورد هولوکاست اشتباه میکنند، در مورد چه چیز دیگری در اشتباه اند؟ چه نا امانت داریهای/دروغهای دیگری را آنها تبلیغ می کنند؟ "
- جان وير، هولوكاست به عنوان اسطوره: خیانت به اعتماد عمومی 
“If the Holocaust were unimportant, we wouldn’t have around 20 countries on this planet outlawing its critical investigation. In fact, this is the only historical topic that is regulated by penal law. This is proof for the fact that the powers that be consider this topic to be the most important issue to keep under their strict control. Those censoring, suppressing powers are the real criminals—not the historical dissidents they send to prison.”
 "اگر هولوکاست مهم نمی بود، ما حدود 20 کشور در این سیاره نمی داشتیم که تحقیقات انتقادی پیرامون آنرا غیر قانونی اعلام کنند. در واقع، این تنها موضوع تاریخی است که توسط قانون کیفری تنظیم شده است. این نشان دهنده این واقعیت است که قدرتهایی حاکم این موضوع را مهمترین مساله ای میدانند که باید تحت کنترل دقیق آنها قرار داشته باشد. کسانی که سانسور می کنند، قدرت های سرکوبگر جنایتکاران واقعی اند نه مخالفان تاریخی که به زندان می فرستند. "
- گرمر رودلف، منطق و عقل می تواند و خواهد توانست حاکمیت/استقرار هولوکاست را از بین ببرد
“The rising flood, particularly on the Internet, that is bringing to the world’s knowledge the spectacular achievements of historical revisionism is not suddenly going to halt its advance or return towards its source.”
"سیل رو به افزایش، به ویژه در اینترنت، که به دانش جهانی افزوده است، دستاورد های چشمگیر تجدیدنظرطلبی تاریخی به طور ناگهانی پیشروی خود را متوقف نخواهد کرد و به سمت منبع آن بازگشت نخواهد کرد."
- رابرت فورسون، پیروزی کامل رویزیونیست ها در سطح تاریخی و علمی 

1. The only thing at Auschwitz resembling a human gas chamber was constructed in 1946 by Stalin.

1. تنها چیزی که در آشویتس شبیه یک اتاق گاز انسان است، در سال 1946 توسط استالین ساخته شد.

2. Not a single diagnosis of death by cyanide poisoning is on record for any German labour camp.

حتی یک تشخیص مرگ و میر توسط مسمومیت با سیانید در هیچ اردوگاه کارگری آلمان ثبت نشده است.

3. No trace whatever remains of the millions of bodies allegedly gassed in the German labour camps.

3. هیچ بقایایی از میلیون ها بدنی که از قرار در اردوگاه های کارگری با گاز کشته شده اند، وجود ندارد.

4. None of the war generals after the war who wrote their memoirs made any allusion to human gas chambers or indeed to any intention to exterminate an ethnic group.

4. هیچ یک از ژنرال های جنگی پس از جنگ که خاطرات خود را نوشتند، هیچ  گونه اشاره ای به اتاق های گاز انسانی  یا اینکه در واقع  قصد نابود کردن یک گروه قومی باشد را نکرده اند

5. The Red Cross made normal, routine visits to Auschwitz during the war, and its published reports made no allusion to any ongoing human gassing there.

5. صلیب سرخ ، بازدید های عادی و معمولی به آشویتس در طول جنگ داشته ، و گزارش های منتشر شده آن هیچ اشاره ای به اتاق گازی که انسانی در آن برود  نکرده است.

6. No authentic documents attesting to “The Holocaust” exist anywhere.
6. اسنادهای معتبری که حاکی از وجود "هولوکاست" باشد هیچ جا وجود ندارد.

7. The Bad Arolsen archives list everyone who lived and died in all the German labour camps. The question naturally arises as to what is the total number recorded in this tremendous archive. Clearly the managers of this archive are not at liberty to tell of this or they would be jailed for so awful a crime.

7. آرشیو بد آرولسن فهرست همه کسانی که در تمام اردوگاه های کارگری آلمان زندگی می کردند و درگذشتند را دارا میباشد . این سوال به طور طبیعی مطرح می شود که تعداد کل ثبت شده در این آرشیو عظیم چقدر است. واضح است که مدیران این آرشیو آزاد نیستند که این رقم را بگویند وگرنه برای این جرم  بد به زندان خواهند افتاد.

THE FACTSواقعیت ها

Auschwitz: A Labour Camp

آشویتس: کمپ کار

Auschwitz produced synthetic rubber, medical and armament supplies.آشویتس لاستیک مصنوعی، لوازم پزشکی و وسایل جنگی تولید میکردند 

The Auschwitz camp complex was set up in 1940 in what is now south-central Poland. It was originally constructed to house Polish prisoners of war and political prisoners just as Britain and the United States built internment camps for German, Italian and Japanese civilians and partisans; but quickly became a labour camp to supply the German war effort and consisted of 39 sites. The British Intelligence decrypts revealed that Jews comprised only 39% of the inmates on average with Poles 65% and Russians a mere 3%. Auschwitz I was the original camp and served as the administrative centre for the whole complex. Construction on Auschwitz II (Birkenau) began in October 1941 to ease congestion at the main camp. Monowitz, or Auschwitz III, was a large industrial site where gasoline was produced from coal. In addition there were dozens of smaller satellite camps devoted to the war economy.

مجتمع اردوگاه آشویتس در سال 1940 در جائی که در حال حاضر در جنوب لهستان مرکزی است تاسیس شد. در ابتدا برای زندانیان سیاسی لهستانی و زندانیان سیاسی ساخته شده بود، درست همانطور که بریتانیا و ایالات متحده، اردوگاه هایی برای شهروندان آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی و پارتیزانها ساخته بودند؛ اما به سرعت به اردوگاه کارگری برای عرضه مهمات جنگی آلمانها تبدیل شد و شامل 39 محل بود.   اطلاعات بریتانیا با رمزگشایی نشان داد که تنها 39٪ از زندانیان را به طور متوسط یهویان را و  65٪ را لهستانی ها  و فقط 3٪ را روس ها تشکیل می دهند. آشویتس شماره یک اولین اردوگاه بود و به عنوان مرکز اداری کل مجموعه خدمت می کرد.   در اکتبر 1941 برای کاهش تراکم اردوگاه شماره دو آشویتس(بیرکه نو) ساخته شد. مونویتز، یا آشویتس شماره 3، یک محل صنعتی بزرگ بود که بنزین از زغال سنگ تولید می شد. علاوه بر این، ده ها کمپ های کوچکتر نیز بود که به اقتصاد جنگ اختصاص داده شده بود.

Auschwitz was a major work camp that had forty different industries. The true reason for the existence of the Auschwitz camp is revealed in these little shown pictures of the industrial complex which surrounded the camp – most of it within full view of the interior of the camp itself.

آشویتس یک اردوگاه کار بزرگ بود که دارای چهل صنایع مختلف بود. دلیل واقعی برای وجود اردوگاه آشویتس در این تصاویری که کم نشان داده شده اند آشکار میسازد که مجموعه صنعتی ای بوده که اردوگاه را احاطه میکرده - بیشتر آن در  دید کامل داخل خود اردوگاه نیزهم.
No comments:

Post a Comment