Monday, May 1, 2017

Bruce Springsteen - "Joe Hill" : MAY DAY
بروس اسپرینکستین : جو هیل
 (Tampa, FL 05/01/14)
https://www.youtube.com/watch?v=T2UF8yw89yE
چهار دقیقه و 18 ثانیه
************************

روز جهانی کارگر بر همه زحمتکشان ایران و جهان و تمامی عاشقان راه آزادی و فرهیختگی فرخنده باد. باشد تا با عزمی راسخ تر از پیش برای سرنگونی نظام  سرمایه داری(برده داری مدرن در 500 و اندی سال گذشته) و برقراری آنارشی (بخوان نه دولت - نه سرمایه - نه مردسالاری و نه نژاد پرستی) همسو و همگام قدمهای سنجیده و محکم برداریم. مناطق آزاد شده در چیاپاس(مکزیک) و کوبانی(سوریه)  نه تنها  نشاندهنده پویائی آنارشیسم در تئوری و عمل(پراکسس) در عصر کنونی اند بلکه یادآور برقراری آنارشی در سه سال جنگ داخلی در اسپانیا1939 -1936 و  سه ماه کمون پاریس در 1871 نیز هم . یاد تمامی جانباختگان بشریت را پاس میداریم.

ننگ و نفرت نثار فرصت طلبان و دریوزگان سرمایه در لباس مارکسیسم- لنینیسم
مرگ بر تمامی احزاب ریز و درشت سرمایه با شعارهای پوچ و تهوع آور
زنده و پاینده باد تنها راه رسیدن به جامعه ای عاری از ستم سرمایه و از خود بیگانگی و زن ستیزی و نژاد پرستی
پیش بسوی ساختن گام به گام آینده تابناک بشری: آنارشی
پیمان پایدار

No comments:

Post a Comment