Sunday, July 16, 2017

گفت و گویی بر سر آینده! رقابت سازنده و باقی قضایا: از صفحه رفیق روزای عزیزمان

 بیستم تیرماه 1396

گفت و گویی بر سر آینده! رقابت سازنده و باقی قضایا!نوشته ای از یک رفیق: برای خواندن بیشتر اینجا را کلیک کنیم.
فرض کن من و شما با هم در یک جامعه آرمانی هستیم. 1- اگر مالکیت را قبول داریم، من میخواهم سیب های درختم را انباشت کنم یا پولهایم را انباشت کنم یا بیشتر مطالعه کنم و خدمات تخصصی بدهم و درآمد بیشتر داشته باشم و سرمایه تشکیل دهم. آیا شما با من مبارزه می کنی؟ (این یعنی مانع آزادی من می شوی) 2- اگر مالکیت را قبول نداشته باشیم، من انگیزه ای برای تولید محصول بهتر و بیشتر ندارم. این جامعه برابر است و نه جامعه آزاد. جامعه آزاد یعنی فرد بتواند از فرصت های خود بهره ببرد (چه بسا این بهره برداری ها زندگی او را بهتر از همسایه اش کند)
رزا: در جامعه ی آنارشی اگر تو بیشتر کار کردی و باغ سیب ات پر بار تر بود و نخواستی ببخشی، سیبهایت به تساوی تقسیم نخواهند شد! مصادره هم نخواهد شد! معامله هم نخواهند شد...
می گذاریم بگَندد!  تا عاقبت از آن دانه ها باغی شود برای همه
روی قبرت هم خواهیم نوشت: مرگ بر اثر کار!

رزا: چند وقت پیش با رفیقی بر سر «رقابت» سازنده بحثی شد که به دلایل متفاوت، تفکر در این مورد را به این زمان موکول کرد. از نظر من رقابت سازنده وجود ندارد. ما در مناسبات سرمایه دارانه از اصل خود به دور افتاده ایم. بقای گونه ی انسان در همکاری است. این یک اصل اخلاقی نمی باشد. و کاملن بیولوژیکی است. که *حتی در موشها نیز کمک به همنوع بطور غریزی دیده می شود. انسان گرگ انسان است؟ شاید این در شرایطی خاص است. و این شرایط خاص هم اکنون موجود است. قتل و جنایت و تجاوز... برای مصرف بیشتر، (هدف) سیستم. مصرف حتی یکدیگر در تجاوز و خرید و فروش بدن برای لذت (تن فروشی) ،فروش اعضای بدن (کلیه) ...
رقابت یعنی« بودن به معنی داشتن» است. رقابت سالم در مدرسه؟ بجای کار گروهی و اینکه هر فردی در کاری خوب است و ما همگی با هم می توانیم. رقابت سالم و اینکه: ببین فلانی چه درس خوان است، بچه ی من را درسخوان نخواهد کرد!
*
Do Rats Feel Empathy?

In this video excerpt from NOVA scienceNOW, learn about an investigation into empathy and helping behavior in rats. Two rats are placed in a pen: one is trapped inside a see-through tube placed in the center of the cage while the other is free to roam. The free rat tries to find a way open the tube and release the trapped rat, even when given the choice to eat five chocolate chips instead. Correspondent and New York Times technology columnist David Pogue visits neuroscientist Peggy Mason, who explains the details of the experiment and how the findings relate to human empathy.

ادامه ی مطلب اینجا

No comments:

Post a Comment