Saturday, November 8, 2014

آخوندها را بهتر بشناسید: دروغهای روحانی

****************
 
با دروغهای هاشمی نیز آشنا شوید

No comments:

Post a Comment