Wednesday, March 9, 2011

آن کس که دین دارد خرد ندارد و آن کس که خرد دارد دین ندارد:اینست شعار ما آنارشیست ها

بقول باکونین در عبارت معروفی که بارها نقل شده که می نویسد:" عقیده به خدا مستلزم سلب عقل و حق انسانی است,نفی قاطع آزادی است که لاجرم به بردگی نظری و عملی نوع انسان ختم می شود....ستایشگر خدا نه اینکه فقط اوهامی کودکانه را در دل می پروراند بلکه بی پروا از آزادی و انسانیت خود دست می شوید
اگر خدا هست پس انسان برده است,و حالا که انسان می تواند و می خواهد آزاد باشد پس خدایی وجود ندارد.اگر کسی می تواند,جواب دهد.....اگر هم خدا واقعا وجود می داشت,باید از بین می رفت."

 از کتاب "خدا و دولت",نوشته میخایل باکونین

بنقل ازکتاب   " باکونین و آنارشیسم جمع گرا  ",* نوشته برایان موریس )
( ترجمه ی سعید فیض اله زاده Brian Morris*,1993

پیمان پایدار

No comments:

Post a Comment