Friday, September 21, 2018

آنتونیو لوبو آنتونس چنین میگوید:

فرهنگ  همیشه وحشتناکترین چیز برای یک دیکتاتور است زیرا مردمی که کتاب " بخوانند هرگز برده نخواهند شد...!"
Antonio Lobo Antunes
روانپزشک، نویسنده و رمان نویس پرتقالی


No comments:

Post a Comment