Friday, September 21, 2018

دلنوشته ای جدید از شاعر مردمی سید علی صالحی : "رستاخیز خستگان"

عبور از مرز التجا، همیشه رسیدن به سکوت نیست. عبور از سنگینی هراس، همیشه رسیدن به صبر نیست.عبور از ناامیدی،  همیشه رسیدن به خود زنی نیست.عبور از شک، همیشه پس گرفتن شکایت نیست. و عبور از تحمل گرسنگی ، همیشه  تاریکی تسلیم نیست. 

یک جائی ...دیگر جویدن جگر خویش تمام می شود. هر چیزی یک حدی دارد، عبور از این حد  غیر قابل تحمل، تعریفی جز فوران خشم جمعی ندارد، خاصه خشم زنجیر گسل بی نوایان  و شورش گرسنگان.

نگاه نکنید به ترافیک سنگین اهل سفر و رژه ساکن خودروهای صیقل خورده خوش رکاب. 
نگاه نکنید به چلچراغ های روزآور بعضی فروشگاه ها،برندها،بیدادها... به هرم آتش
 زیر خاکستر بنگرید. این خاکستر نیست. آتش کینه طبقاتی...خاکستر ندارد، چون 
نمی سوزد، اما اگر سوخت ، سر تا پا شعله ور می شود: بی نقص، همراه با موحش ترین تصاویر!

 قطاع الطریق شیک، مودب، و دلسوز نما...منتظر برآمد بی رحمانه جبهه نومیدان و درماندگان باشند. در جنگ "سد جوع" همواره گرسنگان پیروزند. بترسید از گرسنگان بی سلاح، زیرا دندان های تیز و منتظری دارند. 

کم نیستند کسانی که گرسنه اند، اما آبرو دارند. آنها چشم به راه  اهل افاده آزادی و عدالت نمی مانند.
 آن ها چشم براه خرد محتاط نمی مانند. آن ها از همه مرزهای شناخته شده، چه در عین و چه مستعار، عبور خواهند کرد . تمرین های شبانه، خبراز اقدام به وقت روز می دهد. 
کم نیستند کسانی که شب از گرسنگی، سنگ بر شکم می بندند، وای به وقتی  که این سنگها
به کف دست ها رجعت کند. بدرالحرب گرسنگان، بنیاد برافکن است. 
خود را و تو را و بسیاران را در قعر  قیام خویش مدفون خواهد کرد.

زودا...آقا زاده و فقیر زاده، رخ به رخ می شوند. هیچ کجای جهان برای اهل بیداد امن نیست.  او که درمانده و بی
 راه...از شرم نداشتن نمی خواهد به خانه نداشته و خانواده مظلوم بازگردد، روزی  چند بار از پروردگار خود طلب 
مرگ می کند؟ بترسید از ارتش گرسنگان، یک جایی ...از مرزهای ناممکن هم عبور می کند. وای به وقتی که
 نومیدان در هجوم جراحت ها، احساس درد را از دست بدهند، از خوفناک ترین عاقبت ها نخواهند ترسید. عبور 
از"نداشتن" عین رسیدن به " سیم آخر"  است: گرسنگی فرمان می دهد چشم هایت را ببند و همه مارپیج ها را
 با سرعت تمام، تمام کن، مهم نیست چه کسی  و چه چیزی سر راه تو را گرفته است. 
شورش گرسنگان همان عبور از آینده ای است که نه گذشته را به یاد می آورد و نه به اکنون اعتماد می کند.

http://T.me/SeyyedAliSalehi
کانال رسمی  تلگرام سید علی صالحی

No comments:

Post a Comment