Sunday, September 23, 2018

Freud se pronuncio(*)

فروید اعلام کرد 

مقاله ای از: سزار هیلده برن
Cesar Hilderbrandt

(*) 27 de enero del 2009بازتکثیر مقاله ای از روزنامه 'لیبراسیون' که سر دبیریش را بعهده داشت
ترجمه از : پیمان پایدار
Cesar Hildebrandt
 از هفته نامه سزار هیلده برن در کمال سرسختی/کله شقی
HILDEBRANDT en sus trece
جمعه هفتم سپتامبر2018
PRENSA@HILDEBRANDTENSUSTRECE.COM
ANO 9,NUMERO 411/DEL7 AL 13 DE SETIEMBRE DEL 2018
هفتم سپتامبر 2018- سال نهم شماره 411
*******************************************


اگر یک موقعه ای درباره ی تاریخ هوش نوشته شود، زیگموند فروید یکی از قله هایش خواهد بود.


فروید 'کریستوفر کلمبوس' رفتار انسان بود، یک کاشف غیرمعمول و از ابعاد کوپرنیکی(*) که به ما حق پیچیدگی ای را که ادیان از ما گرفته بودند، بازگرداند.

احتمالا روانکاوی بزرگترین حسن القایی قرن بیستم بوده است و حتی امروز نیز این احساس را به عنوان فرضیه ی جسور و معتبر که در اطراف ناخوشایند و منشا ماسک های مختلف ما ساخته شده است، می دهد.

فروید از ملاقات های خصوصی بیماران خود سفری به سوی پنهانکاری به عنوان  طبیعت دوم انجام داد و ترفندهائی را بر روی میز گذاشت که نفی اش میکردیم و ما را در مقابل آینه بی رحمی قرار داد و، بگونه ای اساسی، پاک کرد، یک به یک، دروغهای پوچ، کوری عمد و در نهایت، بهانه بی گناهیمان را.


فروید نگاه انسان گرایانه(اومنیسم) را تغییر داد و ما را برای همیشه از چنگال  ترسناک "تمجید/ستایشآزاد کرد. او به ما گفت، ما با انبوهی از حافظه آمده ایم، و نه از رمز و رازی مقدس. و ما با اراده و بصورت متناوب می توانیم، هیولا و یا خیرخواه باشیم. و ما این باس(*) مستمر،این کابینه سایه ای را داریم که اسمش ناخودآگاه است و در هر لحظه از زندگی ما بگونه شخصیت اول و جدا از خود ما ظاهر میشود. بدیگر سخن، ما سکنی گرفته ایم و این کوتاه ترین راه برای گفتن اینکه چگونه تنهایی غیرممکن است.
یک روش ترکیب و اجرای خود و ضروری از دوره باروک-م(*)

فروید برای بشریت کارهای انجام داد که دیگران بسیار اندک: جهان را گسترده کرد و دایره ای را که ترس، ریاکاری و خرافات ناتمام نگه داشته بودند بست. هیچ شخصیتی بیشتر از فروید توسط رمانتیسیسم احمقانه مورد تنفر قرار ندارد. و برای محافظه کاران نیز هیچ کس بیشتراز فروید فرد اعصاب خرد کن/مزاحم بی پروائی نیست . همه چیزهائی که او گفت، حقیقت نداشت، اما هرگز از گفتن چیزهائی که فکر میکرد حقیقت دارند ابائی نداشت. و اگر مسئله درصد باشد، موفقیت/دقت/بصیرت آنها کوبنده هستند.


دو هزار سال قبل از فروید، یک یهودی خارج از رایج/غیر معمول، می خواست به ما تسلی الهی بودن دهد. فروید یهودی نیز نشان داد که کسانی که بیشتر بر ما حکومت می کنند، شیاطین ما هستند و هرگونه شباهت بین انسان و خدا شانس خالص است. پذیرفتن این باعث نمیشود که ما خیلی افسرده/دلتنگ باشیم .باعث میشود آگاه باشیم. و اگر چیزی بود که فروید تمام عمر از خود نشان داد، کمال هوشیاری ای بود که از اشتباه اساسی کردن جلوگیری میکرد.

زمانی که فعال(سیاسی-م) چایم کوفلر(*)، مدیر بنیاد بازگرداندن یهودیان به فلسطین، به فروید نامه ای نوشت، خالق نظریه روانکاوی با چند خط مختصر و درخشان تقریبا پاسخ دردناکی داد. کوفلر از فروید یهودی خواست تا به  صهیونیسم کمک کند.
(*) Chaim Koffler

فروید، بتاریخ 26 فوریه 1930 ، پاسخ داد:"من نمی توانم آنچه شما می خواهید انجام دهم-... من فکر نمی کنم که فلسطین هرگز بتواند یک کشور یهودی شود و نه اینکه جهان مسیحی، مثل جهان اسلام، بتوانند روزی حاضر شوند اعتماد کنند که اماکن مقدس شان را یهودیان محافظت کنند"
و افزود:
"من نمی توانم کوچکترین همدردی برای صهیونیسمی بد تفسیر شده داشته باشم که باعث می شود از یک تکه دیوار هرودس یادگاری ملی بسازد و، به خاطرآن، مردم کل یک کشوررا به چالش بکشد".

این همان چیزی است که در آغاز این خطوط گفتم. اگر روزی تاریخ هوش نوشته شود، فروید یک اورست خواهد بود.

=========================
(*) قرن شانزدهم نقطه عطفی در توسعه کیهان شناسی بود. در سال 1543 نیکولاس کوپرنیک(*) رساله خود را بنام "انقلاب کره آسمانی" منتشر کرد که در آن دیدگاه جدیدی از جهان ارائه شده است.این مدل به زودی .توسط بهترین افکار زمان مانند گالیله پذیرفته شد: از نویسنده این سطور
(*)Nicolas Copernicus

No comments:

Post a Comment