Saturday, September 29, 2018

#ترانه "#تصور کن":#جان_لنونتصور کن هیچ بهشتی در کار نیست
آسان است اگر تلاش کنی و هیچ جهنمی در زیر پایمان نیست
بر بالای سرمان تنها آسمان است
تصور کن همه انسان‌ها برای امروز زندگی می‌کنند ...
تصور کن هیچ کشوری نیست

تصورش سخت نیست
هیچ بهانه‌ای برای کشتن یا مردن در راهش نیست
چنان که مذهبی وجود ندارد، تصور کن همه انسان‌ها در صلح زندگی می‌کنند
شاید بگویی من رؤیا می‌بینم اما من تنها نیستم
من امیدوار روزی هستم که تو به ما بپیوندی و جهان یکی شود
تصور کن مالکیتی وجود ندارد
تعجب می‌کنم اگر بتوانی، نیازی به حرص یا گرسنگی نیست؛
برادری بشر. تصور کن همه مردم، زمین را با یکدیگر قسمت می‌کنند...
شاید بگویی من رؤیا می‌بینم اما من تنها نیستم
من امیدوار روزی هستم که تو به ما بپیوندی و جهان یکی شود 
https://www.youtube.com/watch?v=xBCM15TIHCA

No comments:

Post a Comment