Tuesday, August 23, 2011

معنای این عکس چیست؟

 

الف: زنی که حجاب ندارد مثل صندلی پایه شکسته قابل نشستن نیست.
ب: زنی که حجاب ندارد مثل صندلی پایه شکسته قابل استفاده نیست.
ج: تنها زنان با حجاب قابل استفاده هستند.
د: تنها روی زنان با حجاب می‌توان نشست.
ه: نظر شما چیست؟
**************************************

معنی نمی خواد که...خودش توضیح داده منظورش چیه.
یعنی اگه چهار پایه داشته باشی=باحجاب باشی=همه سوارت می شن
و اگه سه پایه داشته باشی=بی حجاب باشی=هر کی بخواد سوارت شه گردنش خورد میشه.

 *****************************************************************
   اینکه این مسلمونهای بیشعور با دست خودشون و به این  آشکار ضدیتشون رو با 51% جامعه بشری اعلام میکنند تعجبی نداره ...بزارید از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم .... کار ما آنارشیست ها رو در سازماندهی ضد دینی در سطح وسیعتری تا حد زیادی راحت تر کرده اند 

در محو ونابودی دین و مذهب کوشا باشیم
زنده باد آنارکوفمینیسم
   نه سخد

No comments:

Post a Comment